Vår värdegrund

Vår värdegrund har skapats i samarbete mellan elever, föräldrar och personal och fungerar som en kompass i vårt arbete.

värdegrundshjärtaAllas lika värde

Du har rätt att bemötas utifrån dina förutsättningar och behov och därför har du också skyldighet att i ditt bemötande av andra vara tolerant och generös.

Trygghet

Du har rätt att bli sedd därför har du också skyldighet att uppmärksamma andra och lyssna till vad de har att säga.
Du har både rätt och skyldighet att uttrycka dina åsikter.
Du har rätt att vara med och utforma våra strukturer och rutiner och därför har du också skyldighet att följa våra beslut.
Du har rätt att kunna lita på vuxna och barn som finns på Växthuset och därför har du också skyldighet att bidra till ett positivt klimat.

Respekt

Du har rätt att var unik och du tillåts vara det och därför har du också skyldighet att inte utsätta andra för kränkande behandling.
Du har skyldighet att visa förståelse för andras tankar, känslor, ord och behov.

Uppdaterad: