Skolsköterska

Växthusets skola har för närvarande en vikarierande skolsköterska som heter Vija Bjelvenfeldt. Hon finns på skolan varierande dagar enligt schema som är anslaget på dörren till skolsköterskeexpeditionen.

Varje skola har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtaletges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan.

Du är välkommen till skolsköterskan för alla frågor som rör barn och ungdomarshälsa. Skolsköterskan hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatseroch hänvisar vidare till sjukvården vid behov. Skolläkaren träffar elever ochvårdnadshavare för medicinska bedömningar och ger råd vid skolrelateradehälsoproblem.

 

Hälsobesök

FÖRSKOLEKLASS

Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare om inlärning, hälsa och livsstil.Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

ÅRSKURS 2

Hälsosamtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer.Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt.Synundersökning erbjuds vid behov.Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund för elever födda 2002 och senare.

ÅRSKURS 4

Hälsosamtal om inlärning, hälsa och livsstil. Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg.Synundersökning erbjuds vid behov.

ÅRSKURS 5

Vaccination mot HPV erbjuds till flickor. Vaccinationen omfattar 3 doser.

VACCINATIONER

Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet.De vaccinationer som erbjuds ger ett skydd mot sjukdomarnamässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp och kikhosta. Flickor erbjudsäven vaccin mot humant papillom virus (HPV).Vissa barn erbjuds även vaccination mot hepatit B och tuberkulos, enligt denriktade delen av barnvaccinationsprogrammet.

 

Vill du veta mer om Elevhälsan kan du gå in på www.uppsala.se.

 

Uppdaterad: