Skolråd

Skolan ska samarbeta med hemmet så att personal och vårdnadshavare tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vad är syftet med ett skolråd?

Syftet med skolrådet är att öka samarbetet mellan skola och hem samt att ge föräldrar/ vårdnadshavare möjlighet att på ett positivt sätt kunna påverka skolans arbete, miljö och trivsel bland elever och lärare. Samarbete mellan hem och skola ger eleverna bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Vilka är med i skolrådet?

Rådet består av rektor, personalrepresentant samt representanter från föräldrar/ vårdnadshavare från alla klasser. Val av representanter för föräldrar/ vårdnadshavare görs vid föräldramöte. Två representanter från varje klass väljs, varav en suppleant.

Vad gör skolrådet?

Skolrådet träffas två gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som rör skolan och eleverna. På mötena kan alla typer av frågor tas upp som berör skolan, till exempel undervisning, trivsel, skolmåltider och ute- och innemiljö. Frågor som rör enskild individ ska inte behandlas. Alla möten är öppna och protokollförs. 

Hur kan jag som förälder/ vårdnadshavare påverka?

Om du som förälder har något du vill ska behandlas på skolrådet meddelar du den som representerar ditt barns klass.

 

Uppdaterad: