Kunskap

Skolans uppdrag är bland annat att främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Växthuset är en skola där alla ses som resurser med unika egenskaper.  Vi vill vara en mötesplats där alla kan berika varandra. 

Vi tror att lärande sker i mänskliga möten där eleverna får bra lärmiljöer och förutsättningar utifrån sina olika behov och lärstilar. 

Lärande uppstår bland annat genom samlärande då eleverna tar del av varandras förmågor och skapar nya kunskaper tillsammans. Elevernas olika kompetenser tas då tillvara och kunskaperna befästs.

Det är viktigt att elevernas kunskap synliggörs. När eleven ser sitt lärande och kan ta del av andras, växer kunskapen och även elevens självförtroende. På Växthuset har vi låter vi elevernas lärande synas bland annat genom våra skolbloggar. Genom arbetet med bloggarna lär eleverna samtidigt mycket om hur internet kan användas som en nyttig resurs för lärande och utveckling.

 

 

Foto: Elisabet Jagell

12 december 2014